Suprabhatam

04:00 AM - 04:30 AM

Suprabhatam

04:30 AM - 05:00 AM

Pathanjaliyoga

05:00 AM - 05:30 AM

Pathanjaliyoga

05:30 AM - 06:00 AM

Panchangam

06:00 AM - 06:30 AM

Gyana Chaitanyam

06:30 AM - 07:00 AM

Dharmapadham

07:00 AM - 07:30 AM

RasiChakram

08:30 AM - 09:00 AM

Wings To Freedom

09:30 AM - 10:00 AM

Sri Vijayadurga Peetam

10:00 AM - 10:30 AM

Hari Hara Sakthi Koti-LIVE

10:30 AM - 11:00 AM

Arogya Rahasyalu

11:00 AM - 11:30 AM

Kalabharathi

11:30 AM - 12:00 PM

Neethisudha

12:00 PM - 12:30 PM

Gargeyam-Guruchandalayogam

12:30 PM - 01:00 PM

Siddheswareyam

01:00 PM - 01:30 PM

Annamaswararchana

01:30 PM - 02:00 PM

Ramayana Vysistyam

02:00 PM - 02:30 PM

ManasaaVybhavam

02:30 PM - 03:00 PM

Amruthadhara

03:00 PM - 03:30 PM

Janmakundali-LIVE

03:30 PM - 04:00 PM

Kalabharathi

04:00 PM - 04:30 PM

Pranopasana

04:30 PM - 05:00 PM

Arogya Rahasyalu

05:00 PM - 05:30 PM

Godavari Harathi – LIVE

06:30 AM - 07:00 AM

Bharateeyam

07:00 PM - 07:30 PM

Hindutva-Sastreeyatha

07:30 PM - 08:00 PM

Gyana Chaitanyam

08:00 PM - 08:30 PM

Kalki-Telugu Version

08:30 PM - 09:00 PM

Kalki-Hindi Version

09:00 PM - 09:30 PM

Tirumala Charitamrutham

09:30 PM - 10:00 PM

Kalki-English Version

10:00 PM - 10:30 PM

Art of Living

10:30 PM - 11:00 PM

Vishwamatha

11:00 PM - 11:30 PM

Neethisudha

11:30 PM - 00:00 AM

Pathanjaliyoga

00:00 AM - 00:30 AM

Pathanjaliyoga

00:30 AM - 01:00 AM

Arogya Rahasyalu

01:00 AM - 01:30 AM

Bhajans

02:00 AM - 02:30 AM

Bhajans

02:30 AM - 03:00 AM

Bhajans

03:00 AM - 03:30 AM

Bhajans

03:30 AM - 04:00 AM

Bhajans

04:00 AM - 04:30 AM